TH
WHAT'S YOUR PASSION ?
Join us Today!
ผู้จัดการโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานบริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร เช่น การทำนัดหมาย การรับโทรศัพท์ ดูแลงานเอกสารเสนอผู้บริหารลงนาม
 2. ดูแลและเบิกจ่าย วงเงินสดย่อยหมุนเวียนภายในสำนักงาน พร้อมจัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 3. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้ การแจ้งเปลี่ยนแปลง การยกเลิกใช้ เครื่องบันทึกเงินสด (POS) ให้กับทุกสาขา
 4. ดูแล ควบคุม และ ขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงาน และผู้บริหาร
 5. ดูแลงานบริการด้านการเดินทางให้กับผู้บริหาร เช่น จองที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน
 6. ติดต่อ และ ติดตามงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. เพศหญิง อายุ 22 – 28 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์เป็นเลขานุการในฝ่ายบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดได้ดี
ผู้จัดการสำนักงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขต , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ศูนย์การค้าต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบริษัท
3. ประสานงาน และ นัดหมาย การจัดประชุมคณะผู้บริหาร รวมถึงการทำรายงานบันทึกการประชุม
4. ประสานงานหน้าสาขาในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
5. บริหารจัดการงานด้านเอกสาร งานบริการ และ งานสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย ทั้งหมดภายในสำนักงาน
6. ดูแล และ จัดเก็บ งานเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัท
7. ดูแลจัดการทรัพย์สินภายในบริษัท รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอก รวมถึงติดต่อกับบริษัทประกันภัย
8. กำกับดูแลพนักงานฝ่ายบริการกลาง แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การให้บริการและงานธุรการ รวมถึงประสานงานต่างๆกับหน่วยงานต่างๆ
9. ควบคุมดูแลงบประมาณด้านงานบริการสำนักงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย อายุ 30 – 38 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2-3 ปี
หัวหน้าครัว ร้านอาหารญี่ปุ่น

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมการบริหารต้นทุนภายในร้านให้ได้ตามมาตราฐานของบริษัท
 • บริหารจัดการตารางการทำงานของครัว
 • ดูแลมาตราฐานการทำงานภายในครัว
 • ดำเนินการและประสานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศหญิง-เพศชาย
 • อายุ 24-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับม.6,ปวช.,ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชื่นชอบการทำอาหารญี่ปุ่น
 • มีประสบการณ์เป็น ระดับ รองหัวหน้าและหัวหน้าครัว กุ๊ก, เชฟ, อย่างน้อย 3 ปีขึ้น
 • สามารเดินทางไปปฏิบัติงานตามร้านอาหารในเครือบริษัท ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และที่ต่างจังหวัดได้
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรประเมินราคา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานและจัดทำเอกสารราคาเพื่อประเมิณโครงการและเสนอราคาสำหรับประมูลงานกับผู้บังคับบัญชาให้ทัน ตามกำหนด
 • ประสานงานในการจัดส่งเอกสารรายการวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ต่างๆ ให้ทางจัดซื้อ รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเอกสารเพื่อเสนอราคาหรือประมูลงาน
 • ถอดแบบราคา ปริมาณจำนวนวัสดุ-อุปกรณ์
 • จัดทำต้นทุนโครงการ
 • จัดทำใบเสนอราคาพร้อมบัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ-อุปกรณ์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานประเมินราคา และควบคุมต้นทุน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้
 • เป็นคนดี,มีน้ำใจ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ