TH
WHAT'S YOUR PASSION ?
Join us Today!
หัวหน้าส่วนอาวุโสประกันคุณภาพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทําระบบประกันคุณภาพ
 • การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของ สินค้า รวมถึงดูและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบคุณภาพ
 • เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กําหนดไว้
 • วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับระบบคุณภาพ(Improve Process For Quality Stable)
 • การเข้าตรวจประเมินโรงงานผลิต/คลังสินค้า ก่อนการซื้อขายสินค้าของบริษัท
 • การร่วมตรวจสอบสเปคสินค้าประเภทต่างๆ ของแต่ละแบรนด์ของบริษัท
 • การแจ้งข้อร้องเรียน หากพบสินค้ามีปัญหาไปยัง Supplier  และแจ้งประสานงานกับทีมแบรนด์ในเรื่องสินค้าที่พบปัญหา  เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดร็ว
 •  สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้เอง  เช่น การเดินทางไปตรวจสอบสินค้าที่พบปัญหาที่หน้าสาขา การเดินทางไปตรวจสอบสอบสินค้าที่คลัง HAVI และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 •  การเข้า Test run สินค้าใหม่ ร่วมกับทีม RD แบรนด์ต่างๆ

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 33-38 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท   สาขา  Food Technology / Food Science
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5  ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินโรงงาน* GMP & HACCP (Supplier audit) 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานควบคุมคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย ได้แก่ อาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็น อาหารกลุ่มซอส  อาหารแห้ง อาหารกลุ่มผักและผลไม้ เป็นต้น หรือธุรกิจค้าปลีก หรือ ธุรกิจร้านอาหาร
 • สามารถดำเนินการเรื่องการร้องเรียนสินค้าที่พบปัญหาไปยัง Supplier และสามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานของทีม R&D แต่ละแบรนด์ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการตรวจสอบสเปคสินค้า  การ Test run สินค้าใหม่ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า หากพบสินค้ามีปัญหาไม่ตรงกับข้อกำหนดสินค้า
เจ้าหน้าที่สนับสนุนแบรนด์

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานกับสาขาและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับงาน ทางด้านการเปิด - ปิดสาขา เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารและดำเนินการตามระเบียบบริษัทที่กำหนด
 • ประสานงานจองห้องประชุมและจัดทำรายงานการประชุมของแบรนด์
 • จัดทำการเอกสารมาตราฐานการปฏิบัติงาน ผลิตแบบฟอร์มเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับพนักงานหน้าร้าน
 •  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี2.
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 0-3 ปี
กุ๊กอาวุโส

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ตรวจสอบวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหาร
 • ทำการสอนงานกับพนักงานครัวในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการใช้อุปกรณ์ภายในครัว
 • ปรุงอาหาร ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท
 •  การดูแลและให้บริการลูกค้า
 •  การตรวจสอบมาตรฐานอาหารก่อนที่จะนำไปเสริฟร์ให้ลูกค้าและสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน
 • ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกวิธี

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 24-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับม.6,ปวช.,ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชื่นชอบการทำอาหารญี่ปุ่น
 • มีประสบการณ์เป็น ระดับ รองหัวหน้าและหัวหน้าครัว กุ๊ก, เชฟ, อย่างน้อย 3 ปีขึ้น
 • สามารเดินทางไปปฏิบัติงานตามร้านอาหารในเครือบริษัท ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และที่ต่างจังหวัดได้
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้อำนวยการบริหารโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนงานเสนองบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามแต่ละโครงการ
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะกับคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกผู้ออกแบบ,ที่ปรึกษาโครงการ และ ผู้รับเหมาตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
 • ประสานงานหรือขออนุญาตกับหน่วยงานภายนอกหรือราชการ จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบงบประมาณ  สอบทานความเรียบร้อยของงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลารวมถึงบรรลุเป้าหมายของบริษัท
 •  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศหญิง/ชาย  อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร ร้านอาหาร ประเมินราคา และควบคุมต้นทุน อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้
 • ทักษะการประเมินผลโครงการ/การวางแผนโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้าง
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบอาวุโส

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนงานออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้า น้ำ ปรับอากาศ รวมถึงแก๊สของร้านแต่ละแบรนด์ในศูนย์ต่างๆ
 • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและราชการด้านงานระบบต่างๆ
 • ตลอดจนวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันด้านเทคนิค และการวิธีการลดต้นทุนในงาน เพื่อให้งานระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายงานระบบ M&E
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคระหว่างการติดตั้งงานระบบต่างๆให้ได้ตามมาตรฐาน
 •  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง,เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานระบบ M&E อย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมและด้านงานออกแบบ ในธุรกิจร้านอาหารหรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน
 •  การประเมินเครื่องจักรและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 •  การอ่านแบบแปลนและงานระบบต่างๆ
ผู้จัดการเขต

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของร้านที่อยู่ในความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท
 • โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นผู้ชี้นำ วางแผนงาน สอนงาน
 • ควบคุมดูแลพนักงานและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานในสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 • รวมทั้ง วิเคราะห์ และทำความเข้าใจพื้นที่และกลุ่มลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมายที่ได้รับ พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณในการบริหารร้าน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนของบุคลากร รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • กำหนดยอดขาย (Sales Target) ของร้านแต่ละร้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆร้านมีเป้าหมายในการขายทั้งรายวันและรายเดือนอย่างชัดเจน
 • สรรหา และคัดเลือกผู้จัดการร้านตามวิธีและมาตราฐานที่กำหนดเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการ
   

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจ 5  ปีขึ้นไป (ธุรกิจด้านอาหารและบริการ)
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Power point ได้ดี
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี