บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
เพื่อสังคม
เพื่อการศึกษา
เพื่อสิ่งแวดล้อม