TH

ใบสมัครสำหรับนักศึกษาฝึกงาน


*ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 1MB

ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ ฉบับเต็ม ซึ่งหากผู้สมัครหรือพนักงาน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เห็นด้วย และ/หรือ ไม่ยอมรับเงื่อนไขตามประกาศนโยบายนี้ โปรดยุติการใช้งาน และ/หรือ งดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

ย้อนกลับ