TH
เซ็นกรุ๊ป เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะด้านอาชีพของผู้พิการ ที่จังหวัดขอนแก่น
19 พฤจิกายน 2562
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชิตพล  วิวัฒนาเกษม หัวหน้ากลุ่มธุรกิจองค์กร ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพของผู้พิการในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ กลุ่มขอบฟ้ากว้าง, กลุ่มงานฝีมือคนพิการบ้านทรัพย์สมบูรณ์ (กลุ่มล้อไม้เฟอร์นิเจอร์), และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาการดำเนินงานพัฒนศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ครอบครัวคนพิการตามพรบ.กองทุนคนพิการ มาตรา 35 ของบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการต่อไป