พนักงาน ZEN Support Center เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างองค์กรของเราให้เป็นองค์กรโปร่งใส"
19 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 9-18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีการรณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงาน ZEN Support Center ทุกแผนก ร่วมสร้างองค์กรของเราให้เป็นองค์กรโปร่งใส โดยบรรยากาศการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จะมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงาน และผู้บริหาร และปลูกฝังให้พนักงานได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยสอดคล้องกับกฏหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งโดยปกติบริษัทมักชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ซึ่งมีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ได้เห็นความสำคัญกับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ รวมถึงความเสี่ยง และบทลงโทษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม