ทำดีเดือนเกิด: ความสุขของเรา ความสุขของชุมชน
9 กันยายน 2562
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ทำดีเดือนเกิด: ความสุขของเรา ความสุขของชุมชน” ประจำเดือนกันยายน 2562 นำพนักงานที่เกิดในเดือนกันยายน ทำกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนร่วมกับนักเรียน โรงเรียนสอนศาสนา ศาสนูปถัมถ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม