“เซ็นกรุ๊ป” พร้อมเปิดให้บริการ เน้นมาตรการ 6S คุมเข้มด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า
19 พฤษภาคม 2563
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำธุรกิจร้านอาหาร พร้อมเปิดให้บริการ ตอกย้ำความมั่นใจด้วยมาตรการ 6S รับมือโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ พร้อมตอบโจทย์ยุค NEW NORMAL

จากสถานการณ์ที่รัฐบาลได้มีประกาศผ่อนปรน อนุญาตให้หลายสถานที่รวมถึงร้านอาหารต่างๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ “เซ็นกรุ๊ป” โดยจัดเตรียมความพร้อมให้ร้านอาหารในเครือทั้ง 15 แบรนด์ ปลอดโควิด-19 ด้วยมาตรการ 6S เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Supply Chain Control มั่นใจกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และการจัดส่งตามมาตรฐาน GMP
 • เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เราจึงคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP โดยสำหรับหลักการของ GMP นั้นครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) เพื่อให้ไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
System มั่นใจในทุกขั้นตอนการปรุงอาหารที่ได้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย
 • มีทีมตรวจสอบการปฎิบัติงานเพื่อควบคุมมาตราฐานการปรุงอาหารที่สุกสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
 • พนักงานเข้มงวดในการจัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย
 • ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่ง ก่อนและหลังการให้บริการ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังการใช้บริการ
 • ทำความสะอาดบริเวณ Touchpoints ทุกๆ 30 นาที
Staff Screening พนักงานผ่านการคัดกรองก่อนการเข้างาน และใส่อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำงาน
 • จัดทีมแพทย์ตรวจร่างกายพนักงาน พร้อมสร้างการตระหนักรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงาน
 • พนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานในแต่ละวัน และตรวจซ้ำทุก 3 ชั่วโมง  มีการจดบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง หากพนักงานคนใดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้หยุดปฏิบัติงานทันที
 • พนักงานทุกคนต้องล้างแอลกฮอลล์เจล ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
 • พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดลูกค้า ต้องสวม Face Shield และถุงมือเพิ่ม
Social Distancing การจัดผังที่นั่งของลูกค้าให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกท่านก่อนเข้ามาใช้บริการ
 • ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการต้องล้างแอลกฮอลล์เจล
 • การจัดผังการนั่งให้เยื้องกัน และมีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
 • ภายในร้านทำสัญลักษณ์ที่พื้น เพื่อสร้างระยะห่างทุก 1 - 2 เมตร
 • กำหนดพื้นที่นั่งรอรับบริการ โดยเว้นระยะห่าง Social Distancing
 • ขณะให้บริการพนักงานรักษาระยะห่างกับลูกค้าตลอดเวลา
 • ติดตั้งฉากกั้นใส (Window Shield) บริเวณเคาน์เตอร์บริการลูกค้า
Separate Equipment อุปกรณ์การรับประทานอาหารใช้แยกกัน และได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
 • อุปกรณ์การรับประทาน จัดให้ 1 ชุด ต่อ 1 คน และมีวัสดุห่อหุ้มถูกสุขอนามัย
 • งดวางชุดเครื่องปรุงไว้บนโต๊ะอาหาร
 • ติดตั้งฉากกั้น (Table Shield) ที่โต๊ะอาหาร สำหรับพื้นที่ๆ ไม่สามารถเว้นระยะได้
 • ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่าน Digital Menu โดยให้ลูกค้าสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเมนูไว้ในมือถือของลูกค้าเอง ไม่ต้องใช้เมนูร่วมกัน
 • ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีชำระเงินผ่าน Digital Payment แทนการชำระด้วยเงินสด
 • กรณีลูกค้าชำระเงินสด เงินที่ต้องทอนให้ลูกค้าจะมีการใส่ถาดรองเงินที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
Safe Delivery ทุกเมนู Take Away และ Delivery สามารถตรวจสอบผู้ประกอบการอาหารได้
 • สำหรับอาหาร Take Away ทุกกล่อง ระบุข้อมูลวันผลิต วันหมดอายุ และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร
 • จัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสม มีความแข็งแรง ปกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ตลอดจนไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
 • อาหารทุกเมนูที่ถูกจัดส่ง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของทางร้าน
 • จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนจาก Delivery Partner ที่เข้ามาใช้บริการโดยจัดระยะห่าง 1 เมตร